Ochrana osobních údajů

INFORMACE K SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ (PROPAGAČNÍ) ÚČELY

 1. Správcem a zároveň i zpracovatelem osobních údajů pro účely marketingu (propagace činnosti) je Městské informační a kulturní středisko Krnov(MIKS Krnov), nám. Míru 1/14, Krnov, 794 01, IČO: 00601179, tel. 554614706, posta@mikskrnov.cz, www.mikskrnov.cz
 2. Pro účely marketingu (propagační činnosti) zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
  • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, podpis,věk,vpřípadě podnikatelů IČO a DIČ.
  • Kontaktní údaje – korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 3. Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte na přihláškách k předplatnému, na přihláškách k účasti na akcích námi pořádaných, v registračních formulářích pro zřízení filmové karty nebo Bio senior karty a na členských přihláškách do filmového klubu v Krnově.
  Takto získané osobní údaje zpracováváme v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů a využíváme je v rozsahu nezbytném pro:
  a) pro splnění zákonem stanovených povinností – evidence a zpracování účetních dokladů, orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení apod.;
  b) pro účely oprávněných zájmů MIKS Krnov - poskytování služeb a zasílání nabídky (program Městského divadla a Koncertní síně a možnosti získání různých karet s výhodami), vedení evidence, vyřizování stížností, optimalizace poskytovaných služeb, vymáhání pohledávek a pro účely marketingu (propagace činnosti MIKS Krnov).
 4. Souhlas jste udělil/a pro účely marketingu (propagaci činnosti MIKS Krnov), který zahrnuje následující činnosti:
  • zasílání programů Městského divadla a Koncertní síně. Samotný program nebo připomenutí dalších možných představení a koncertů Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat jak elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla, písemnou formou či formou telefonického volání.
  • zpracování hodnocení činnosti jednotlivých středisek, průzkumy spokojenosti předplatitelů, prodejců a majitelů různých karet s výhodami s využívanými produkty a službami. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým (propagačním) účelům je zcela dobrovolný, avšak je nezbytný, abychom Vám mohli výše uvedené služby zasílat. Bez takto uděleného souhlasu Vám tyto služby nemůžeme poskytovat.
 5. Při zpracování pro účely rezervačního systému (software narezervaci vstupenek a možnosti využití různých slev – karty s výhodami) mohou mít přístup k Vašim osobním údajům i další zpracovatelé osobních údajů. S těmito zpracovateli je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a tím jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.
 6. Osobní údaje držíme v případě plnění právní povinnosti po dobu 10 kalendářních let a pro oprávněné zájmy pak 5 kalendářních let od poslední došlé přihlášky nebo po dobu platnosti pořízených karet s výhodami nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány. To neplatí v případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž není vyžadován souhlas.
 7. Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu zpracování osobních údajů,
  • právo na opravu svých osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů vpřípadě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem MIKS Krnov. V tomto případě je MIKS Krnov povinen ukončit zpracování tehdy, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně MIKS Krnov, nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. MIKS Krnov Vásinformuje písemně o tom, jakým způsobem rozhodl o námitce vznesené Vámi.
  • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů vpřípadě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě písemně uplatněné námitky MIKS Krnov bez zbytečného odkladu přestane Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
  • právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů,
  • právo podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, pplk.. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: https://www.uoou.cz/.
 8. Jednotlivá práva můžete uplatnit od 25.5.2018 telefonicky na čísle 554614706 nebo zasláním e-mailu na adresu posta@mikskrnov.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu sídla organizace: Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, Krnov, 794 01.